Obchodné podmienky

Platné a účinné od 1.10.2023

 

Obchodné podmienky (OP) pre poskytované služby a produkty spoločnosti Effectix.com, s.r.o. (ďalej len „Obchodné podmienky“).

 
1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Effectix.com, s.r.o. so sídlom Jarošova 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika IČ: 45535477, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestského súdu Bratislava III , Oddiel: Sro, vložka 65042/B (ďalej len “Poskytovateľ”) je poskytovateľom služieb v oblasti internetu a reklamy a ďalších služieb uvedených na stránkach www.effectix.com.

1.2. Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba a to buď priamy zákazník (konečný príjemca služieb), alebo reklamná či mediálna agentúra, dopytujúca niektorú zo služieb poskytovateľa (ďalej len „Zadávateľ“). Zadávateľ a Poskytovateľ sú v týchto Obchodných podmienkach spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ alebo každý samostatne „zmluvná strana.“

 
2. ZADÁVANIE SLUŽIEB

2.1. Služby budú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Zadávateľom ako príjemcom služieb (ďalej len „Zmluva“), ktorá bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená na základe potvrdenej online objednávky, alebo na základe samostatne uzatvorenej písomnej zmluvy.

2.2. Pri uzatvorení Zmluvy na základe online objednávky je postup nasledovný:

2.2.1. Poskytovateľ vypracuje ponuku na poskytovanie služieb Zadávateľovi vytvorením objednávky vo vnútornom online systéme Poskytovateľa (ďalej len „Objednávka“) a zašle túto Objednávku Zadávateľovi prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú Zadávateľ oznámi. Objednávka bude obsahovať najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, identifikačné údaje Zadávateľa oznámené Poskytovateľovi, najmä meno a priezvisko, názov či obchodnú firmu Zadávateľa, ďalej identifikačné číslo (IČO) Zadávateľa, príp. daňové identifikačné číslo (DIČ) Zadávateľa, adresu sídla Zadávateľa, doručovaciu adresu Zadávateľa v prípade, že je odlišná od adresy sídla, kontaktnú osobu, telefón, e-mail, a ďalej potom špecifikáciu služby, príp. typ služby, termín poskytovania služby a cenu služby. Minimálna výška Objednávky je 500, - Kč/ 55, - Eur bez DPH.

2.2.2. Súčasťou e-mailovej správy obsahujúcej Objednávku je odkaz na online rozhranie systému Poskytovateľa, v ktorom Zadávateľ prijme a podpíše Objednávku podľa pokynov uvedených na obrazovke. Prijatím a podpisom Objednávky zo strany Zadávateľa je medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva podľa Objednávky a Objednávka je pre zmluvné strany záväzná. 2.3 Pri uzatvorení zmluvy na základe samostatnej písomnej dohody je postup nasledovný: 

2.3. Zmluva medzi Zadávateľom a Poskytovateľom môže byť tiež uzavretá na základe samostatnej písomnej dohody zmluvných strán, kedy v takom prípade Zmluva vzniká jej podpisom poslednej zo zmluvných strán. Písomná Zmluva bude obsahovať všetky dojednania, ktoré zmluvné strany budú považovať za nevyhnutné pre platné uzavretie a plnenie Zmluvy, najmä potom identifikáciu zmluvných strán, predmet Zmluvy, príp. termín plnenia, podmienky poskytovania služieb Poskytovateľa, cenu a platobné podmienky, povinnosti zmluvných strán, dobu trvania a ukončenia Zmluvy, prípadne ďalšie či iné dojednania, ktoré zmluvné strany dojednajú.

2.4. Odpoveď Zadávateľa alebo jeho prijatie na ponuky Poskytovateľa k uzavretiu Zmluvy s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky na uzavretie Zmluvy, ibaže s uzavretím Zmluvy s takým dodatkom či odchýlkou ​​udelí Zadávateľ i Poskytovateľ výslovný súhlas.

2.5. Začatie poskytovania služieb podľa Zmluvy je podmienené splnením dohodnutých platobných či iných, v Zmluve uvedených, podmienok.

2.6. Poskytovateľ oznámi Zadávateľovi po uzavretí Zmluvy alebo kedykoľvek v priebehu poskytovania služieb podľa Zmluvy, aké podklady a informácie sú potrebné pre začatie alebo riadne poskytnutie služieb podľa Zmluvy. Zadávateľ je povinný poskytnúť tieto podklady a informácie najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým začiatkom poskytovania služby podľa Zmluvy alebo v primeranej lehote k tomu stanovenej Poskytovateľom. Ak Zadávateľ neposkytne podklady a informácie v dohodnutej lehote, ide o omeškanie Zadávateľa a Poskytovateľ je oprávnený nezačať alebo pozastaviť poskytovanie služieb podľa Zmluvy, pričom lehota na začatie poskytovania či poskytnutia služby podľa Zmluvy sa v takom prípade predlžuje o dobu omeškania Zadávateľa.

2.7. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo nezačať alebo pozastaviť poskytovanie služieb podľa Zmluvy, ak:

2.7.1. Dodané podklady alebo informácie od Zadávateľa nie sú v súlade s požiadavkami Poskytovateľa či nezodpovedajú Zmluve či týmto Obchodným podmienkam,

2.7.2. Požiadavky Zadávateľa sú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, etickými pravidlami a/alebo ohrozujú verejný poriadok,

2.7.3. Zadávateľ je v omeškaní s uhradením akejkoľvek platby, ku ktorej je voči Poskytovateľovi zo Zmluvy povinný,
a to všetko do doby, než dôjde k náprave závadného stavu zo strany Zadávateľa, pričom lehota na začatie poskytovania či poskytnutia služby podľa Zmluvy sa v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej závadný stav trval.

3. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je oprávnený využiť pri plnení zmluvy tretie osoby (subdodávateľov), za plnenie zmluvy však zodpovedá tak, akoby zmluvu plnil sám.

3.2. Poskytovateľ je oprávnený využiť pri plnení Zmluvy nástroje založené na umelej inteligencii (AI).

3.3. Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy samostatne. V prípade, že na poskytovanie služieb je potrebný pokyn Zadávateľa, Poskytovateľ je oprávnený si od Zadávateľa takýto pokyn vyžiadať a pre jeho oznámenie od Zadávateľa určí Zadávateľovi primeranú lehotu. Až do poskytnutia pokynov je Poskytovateľ v takom prípade oprávnený prerušiť poskytovanie služieb podľa Zmluvy. Poskytovateľ je povinný sa pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy riadiť vhodnými pokynmi, ktoré dostane od Zadávateľa. Nevhodné pokyny je však Poskytovateľ oprávnený odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií.

3.4. Všetky autorské práva k dielam vytvoreným pri plnení tejto zmluvy patria poskytovateľovi. Poskytovateľ poskytuje zadávateľovi nevýlučnú, nepostúpiteľnú licenciu na použitie týchto diel pre vlastné vnútorné účely zadávateľa. Ak nie je cena licencie uvedená samostatne v objednávke alebo v zmluve, je súčasťou ceny za poskytovanie služieb podľa Zmluvy.

3.5.  Zadávateľ udeľuje súhlas so zverejnením mena spoločnosti, loga, ukážky výstupov činnosti poskytovateľa či URL adresy v referenciách poskytovateľa. Ak požiada zadávateľ z vážnych dôvodov písomne o vylúčenie z referencií, poskytovateľ tak urobí.

3.6.  Zadávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečného používania počítača pri práci s produktmi poskytovateľa aj jeho subdodávateľov. 

3.7. Celková zodpovednosť poskytovateľa za škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy je obmedzená čiastkou zodpovedajúcou dvojnásobku ceny týchto služieb (bez DPH). Poskytovateľ však nezodpovedá za stratu alebo skreslenie dát, ušlý zisk, stratu obchodnej príležitosti ani za akékoľvek nepriame alebo následné škody.

3.8. Právo domáhať sa náhrady škody, prípadne nemajetkovej ujmy, sa premlčí v lehote jedného (1) roka od dňa, keď sa toto právo mohlo uplatniť po prvý raz.

3.9. Ak nebude výslovne dohodnuté niečo iné, bude Poskytovateľ poskytovať služby výhradne Zadávateľovi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu vzniknutú tretím osobám. Ak budú zo strany tretej osoby vznesené voči Poskytovateľovi akékoľvek nároky v súvislosti s poskytovaním služieb, je Zadávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu a inú ujmu, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s takými nárokmi vznikne.

3.10. Zadávateľ úplne zodpovedá za obsah všetkých ním dodávaných podkladov a informácií a ich súlad s právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade, že dodané podklady alebo informácie nebudú v takomto súlade, zodpovedá Zadávateľ Poskytovateľovi za všetku spôsobenú škodu a nemajetkovú ujmu. Zadávateľ zodpovedá rovnako za to, že odovzdané podklady a informácie sú správne a úplné.

3.11. Zadávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorá je nevyhnutná k riadnemu a včasnému poskytovaniu dohodnutých služieb zo strany Poskytovateľa.

 
4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Poskytovateľ je oprávnený požadovať uhradenie zálohy z ceny podľa Zmluvy alebo platbu celej ceny podľa Zmluvy vopred, o čom bude Poskytovateľ informovať Zadávateľa pred uzavretím Zmluvy. Príslušná suma musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím poskytovania služby. V prípade, že platba nebude na účet poskytovateľa pripísaná riadne a včas, jedná sa o omeškaní na strane Zadávateľa a Poskytovateľ nie je povinný službu podľa Zmluvy poskytnúť podľa čl. 2.7 týchto Obchodných podmienok.

4.2. V prípade platieb vopred k riadne uhradeným platbám, prípadne podľa vystaveného platobného kalendára ktorý je súčasťou Zmluvy, sa daňové doklady (faktúry) vystavujú do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia platby. Za deň dodania služby a deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa bude považovať deň prijatia platby alebo posledný deň, ktorým podľa Zmluvy končí poskytovanie služieb, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.V prípade, že je Zmluva dohodnutá na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov sa za deň dodania služby a deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia považuje posledný deň 12. kalendárneho mesiaca. Faktúra, daňový doklad, bude vystavená do 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.3. Za riadne uhradenú sa považuje platba, ktorá bola uhradená vo výške stanovenej príslušnou Zmluvou a pod variabilným symbolom, ktorý je na príslušnej Zmluve či Objednávke uvedený.

4.4. Cena služieb je uvedená bez DPH. DPH vo výške podľa platných právnych predpisov bude Poskytovateľom pripočítaná k cene služieb.

4.5. Doba splatnosti faktúr je aspoň 14 dní. V prípade omeškania s ich úhradou je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zadávateľovi za každý aj začatý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky.

4.6. Námietky voči vystaveným faktúram je Zadávateľ povinný uplatniť voči Poskytovateľovi do 7 dní po doručení faktúry písomne ​​na adresu sídla Poskytovateľa alebo na kontaktný e-mail Poskytovateľa (info@effectix.com) s tým, že nesporné čiastky zostávajú naďalej splatnými. Uplynutím tejto doby právo namietať nesprávnosť fakturácie zaniká.

 

5. UKONČENIE ZMLUVY

5.1. Zadávateľ i Poskytovateľ sú každý oprávnený Zmluvu písomne ​​vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou v dĺžke troch mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede vypovedanej zmluvnej strane. 

5.2. V prípade omeškania Zadávateľa s úhradou akejkoľvek platby, ku ktorej je voči Poskytovateľovi zo Zmluvy povinný, s dodaním potrebných podkladov či informácií alebo poskytnutím inej súčinnosti v súlade so Zmluvou či týmito Obchodnými podmienkami zo strany Zadávateľa (najmä podľa čl. 2.6 a 3.1. Obchodných podmienok), ak nastane akákoľvek iná situácia podľa čl. 2.6 týchto Obchodných podmienok alebo ak poruší Zadávateľ inak svoje povinnosti podľa Zmluvy či týchto Obchodných podmienok závažným spôsobom, je Poskytovateľ oprávnený Zmluvu vypovedať s výpovednou dobou v dĺžke 7 dní, ak taký dôvod pre výpoveď Zmluvy Zadávateľ neodstráni ani do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede vypovedanej zmluvnej strane.

5.3. Ktorákoľvek zmluvná strana je ďalej oprávnená Zmluvu vypovedať s výpovednou dobou v dĺžke 7 dní v prípade úpadku alebo hroziaceho úpadku druhej zmluvnej strany, v prípade začatia insolvenčného konania, insolvenčný zákon, v znení neskorších predpisov, proti druhej zmluvnej strane alebo v prípade prijatia rozhodnutia o zrušení druhej zmluvnej strany alebo jej vstupe do likvidácie. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede vypovedanej zmluvnej strane.

5.4. Ukončením Zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa na úhradu služieb poskytnutých v dobe trvania Zmluvy. Ak bola Zmluva ukončená Zadávateľom alebo z dôvodov na strane Zadávateľa bez toho, aby vzniklo Poskytovateľovi právo na úhradu ceny niektorých služieb podľa Zmluvy, je Poskytovateľ napriek tomu oprávnený požadovať od Zadávateľa aspoň náhradu nákladov vynaložených na poskytnutie alebo prípravu na poskytnutie týchto služieb.

5.5. Ukončením Zmluvy nie je dotknutá platnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré s ohľadom na ich povahu majú zmluvné strany zaväzovať aj po skončení Zmluvy.

6. REKLAMÁCIE

6.1. V prípade chybného poskytnutia služieb z dôvodu na strane Poskytovateľa je Zadávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primárne odstránenie vady, prípadne primeranú zľavu. Právo na primeranú zľavu zadávateľovi nepatrí, ak už pred poskytnutím služby vedel o jej vade alebo ak zadávateľ vadu služby sám úplne alebo čiastočne spôsobil, napríklad poskytnutím nesprávnych informáciialebo neposkytnutím nutnej súčinnosti. 

6.2. Zadávateľ musí uplatniť reklamáciu písomne, a to na adresu sídla Poskytovateľa, alebo kontaktný e-mail Poskytovateľa (info@effectix.com). Reklamácia musí byť uplatnená do 3 dní odo dňa, kedyvada pri náležitej starostlivosti mohla byť Zadávateľom zistená, najneskôr však do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Uplynutím ktorejkoľvek z týchto lehôt právo Zadávateľa namietať predmetnú vadu služieb zaniká.

6.3. Poskytovateľ si vyhradzuje lehotu 30 dní na rozhodnutie o reklamácii.

6.4. Zadávateľ je povinný pri reklamácii uvádzať najmä nasledujúce informácie: označenie Zadávateľa, názov služby, číslo objednávky, dohodnutý termín poskytovania služby, podrobný popis reklamovanej vady.

6.5. V prípade výpadku v poskytovaní služby podľa Zmluvy sa za chybu služby považuje iba výpadok v poskytovaní služieb spôsobený poskytovateľom trvajúce dlhšie ako 24 hodín.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Obchodné podmienky dopĺňajú pre jednotlivé produkty podmienky, ktoré sú uvedené v “Definícii ponúkaných služieb” na adrese www.effectix.com/obchodni-podminky alebo inej internetovej adrese Poskytovateľa.

7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť všetky skutočnosti a informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré im budú oznámené alebo o ktorých sa inak dozvie v rámci vzájomnej spolupráce (dôverné informácie). Zmluvné strany sa najmä zaväzujú nesprístupniť alebo neumožniť sprístupnenie dôverných informácií tretej osobe a dôverné informácie nevyužiť pre seba alebo tretiu osobu inak, než v súvislosti s plnením Zmluvy. To neplatí v prípade zverejnenia dôverných informácií v nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinnosti uloženej právnym predpisom alebo orgánom verejnej moci a v prípadoch, keď sú dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu prístupné právnym, daňovým a iným odborným poradcom alebo subdodávateľom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ochranu záujmov strany. Poskytovateľ je podľa svojho uváženia oprávnený požadovať od Zadávateľa uzavretie samostatnej dohody o zachovaní mlčanlivosti, o čom bude informovaný pred uzavretím Zmluvy.

7.3. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

7.4. Zadávateľ súhlasí s tým, aby štatistické dáta, týkajúce sa jednotlivých prvkov jeho internetového marketingu, mohli byť Poskytovateľom využívané za účelom ďalšieho anonymného spracovania. Jedná sa najmä o dáta z účtu Google Analytics, PPC systémov, apod.

7.5. Zmenu Zmluvy alebo dohodu, ktorá sa odchyľuje od týchto Obchodných podmienok, je možné dohodnúť len písomnou formou. Za písomnú formu sa považuje aj forma faxovej alebo e-mailové správy

7.6. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatváranej medzi Zadávateľom a Poskytovateľom. V prípade rozporov medzi obsahom Zmluvya Obchodnými podmienkami, má vždy prednosť Zmluva

7.7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú okrem iného aj všetky odkazy vo forme tzv. Preklikov v texte týchto Obchodných podmienok.

7.8. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zadávateľom sa riadi právom Slovenskej republiky. Ak sú pre služby podľa Zmluvy vytvorené špeciálne zmluvné dojednania či osobitné Obchodné podmienky, uplatní sa text týchto Obchodných podmienok subsidiárne.

7.9. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu je povinný oznámiť Zadávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom jej účinnosti, a to písomne ​​či prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej Zadávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve či Objednávke alebo neskôr oznámenú Poskytovateľovi za trvania Zmluvy. Ak nesúhlasí Zadávateľ so zmenou týchto Obchodných podmienok, je v takom prípade oprávnený Zmluvu písomne ​​vypovedať s výpovednou dobou 30 dní. Výpoveď musí byť doručená Poskytovateľovi najneskôr v deň predchádzajúci dňu účinnosti zmeny Obchodných podmienok, pričom výpovedná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede Poskytovateľovi. Do uplynutia výpovednej doby sa použijú tieto Obchodné podmienky v nezmenenom znení.

7.10. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 01.10.2023 a nahrádzajú predchádzajúce Obchodné podmienky.

© 2024 Effectix. Všetky práva vyhradené

Vytvorené v Beneš & Michl