Obchodní podmínky

Platné a účinné od 1. 10. 2023

Obchodní podmínky pro poskytované služby a produkty společnosti Effectix.com, s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky“).

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované služby a produkty společnosti Effectix.com, s.r.o.

1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Effectix.com, s.r.o. se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00, Praha 8, IČO: 28512669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147031 (dále jen “Poskytovatel”) je poskytovatelem služeb v oblasti internetu a reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách www.effectix.com.

1.2. Zadavatel je podnikající fyzická či právnická osoba poptávající některou ze služeb Poskytovatele (dále jen „Zadavatel“). Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb Poskytovatele spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel a Poskytovatel jsou v těchto Obchodních podmínkách společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně „smluvní strana.“

2. ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Služby budou poskytovány podle smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Zadavatelem jako příjemcem služeb (dále jen „Smlouva“), která bude mezi smluvními stranami uzavřena na základě potvrzené on-line objednávky nebo na základě samostatně uzavřené písemné smlouvy.

2.2. Při uzavření Smlouvy na základě on-line objednávky je postupováno následovně:

2.2.1. Poskytovatel učiní nabídku k poskytování služeb Zadavateli vytvořením objednávky ve vnitřním online systému Poskytovatele (dále jen „Objednávka“) a zašle tuto Objednávku Zadavateli prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou Zadavatel sdělí. Objednávka bude obsahovat zejména identifikační údaje Poskytovatele, identifikační údaje Zadavatele sdělené Poskytovateli, zejména jméno a příjmení, název či obchodní firmu Zadavatele, dále identifikační číslo (IČO) Zadavatele, příp. daňové identifikační číslo (DIČ) Zadavatele, adresu sídla Zadavatele, doručovací adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od adresy sídla, kontaktní osobu, telefon, e-mail, a dále pak specifikaci služby, příp. typ služby, termín poskytování služby a cenu služby. Minimální výše Objednávky je 500,- Kč bez DPH.

2.2.2. Součástí e-mailové zprávy obsahující Objednávku je odkaz na online rozhraní systému Poskytovatele, v němž Zadavatel přijme a podepíše Objednávku dle pokynů uvedených na obrazovce. Přijetím a podpisem Objednávky ze strany Zadavatele je mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva dle Objednávky a Objednávka je pro smluvní strany závazná.

2.3. Při uzavření Smlouvy na základě samostatné písemné dohody je postupováno následovně:

2.3.1. Smlouva mezi Zadavatelem a Poskytovatelem může být také uzavřena na základě samostatné písemné dohody smluvních stran, kdy v takovém případě Smlouva vzniká jejím podpisem poslední ze smluvních stran. Písemná Smlouva bude obsahovat veškerá ujednání, která smluvní strany budou považovat za nezbytná pro platné uzavření a plnění Smlouvy, zejména pak identifikaci smluvních stran, předmět Smlouvy, příp. termín plnění, podmínky poskytování služeb Poskytovatele, cenu a platební podmínky, povinnosti smluvních stran, dobu trvání a ukončení Smlouvy, případně další či jiná ujednání, které smluvní strany ujednají. 

2.4. Odpověď Zadavatele anebo jeho přijetí na nabídky Poskytovatele k uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ledaže s uzavřením Smlouvy s takovým dodatkem či odchylkou udělí Zadavatel i Poskytovatel výslovný souhlas.

2.5. Zahájení poskytování služeb dle Smlouvy je podmíněno splněním dohodnutých platebních či jiných, ve Smlouvě uvedených, podmínek.

2.6. Poskytovatel sdělí Zadavateli po uzavření Smlouvy či kdykoli v průběhu poskytování služeb dle Smlouvy, jaké podklady a informace jsou potřebné pro zahájení anebo řádné poskytnutí služeb dle Smlouvy. Zadavatel je povinen poskytnout tyto podklady a informace nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným počátkem poskytování služby dle Smlouvy či v přiměřené lhůtě k tomu stanovené Poskytovatelem. Neposkytne-li Zadavatel podklady a informace ve sjednané lhůtě, jedná se o prodlení Zadavatele a Poskytovatel je oprávněn nezahájit anebo pozastavit poskytování služeb dle Smlouvy, přičemž lhůta pro zahájení poskytování či poskytnutí služby dle Smlouvy se v takovém případě prodlužuje o dobu prodlení Zadavatele.

2.7. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nezahájit anebo pozastavit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže:

2.7.1. Dodané podklady anebo informace od Zadavatele nejsou v souladu s požadavky Poskytovatele či neodpovídají Smlouvě či těmto Obchodním podmínkám,

2.7.2. Požadavky Zadavatele jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek,

2.7.3. Zadavatel je v prodlení s uhrazením jakékoli platby, k níž je vůči Poskytovateli ze Smlouvy povinen,a to vše do doby, než dojde k nápravě závadného stavu ze strany Zadavatele, přičemž lhůta pro zahájení poskytování či poskytnutí služby dle Smlouvy se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou závadný stav trval.

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je oprávněn využít při plnění Smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění Smlouvy však odpovídá tak, jako by Smlouvu plnil sám.

3.2. Poskytovatel je oprávněn využít při plnění Smlouvy nástroje založené na umělé inteligenci (AI).3.2. Poskytovatel je oprávněn využít při plnění Smlouvy nástroje založené na umělé inteligenci (AI).

3.3. Poskytovatel postupuje při poskytování služeb dle Smlouvy samostatně. V případě, že k poskytování služeb je potřeba pokyn Zadavatele, Poskytovatel je oprávněn si od Zadavatele takový pokyn vyžádat a pro jeho sdělení od Zadavatele určí Zadavateli přiměřenou lhůtu. Až do poskytnutí pokynů je Poskytovatel v takovém případě oprávněn přerušit poskytování služeb dle Smlouvy. Poskytovatel je povinen se při poskytování služeb dle Smlouvy řídit vhodnými pokyny, které obdrží od Zadavatele. Nevhodné pokyny je však Poskytovatel oprávněn odmítnout bez jakýchkoli sankcí.

3.4. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění Smlouvy patří Poskytovateli. Poskytovatel poskytuje Zadavateli nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro vlastní vnitřní účely Zadavatele. Není-li cena licence uvedena samostatně v Objednávce nebo ve Smlouvě, je součástí ceny za poskytování služeb dle Smlouvy.

3.5. Zadavatel uděluje souhlas se zveřejněním jména a příjmení, příp. názvu či obchodní firmy společnosti Zadavatele, loga, ukázky výstupů činnosti Poskytovatele či URL adresy v referencích Poskytovatele. Požádá-li Zadavatel o vyloučení z referencí, Poskytovatel tak učiní.

3.6. Zadavatel se zavazuje dodržovat zásady bezpečného užívání počítače při práci s výstupy a produkty Poskytovatele i jeho subdodavatelů.

3.7. Celková odpovědnost Poskytovatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH) dle Smlouvy. Poskytovatel však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

3.8. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy, se promlčí ve lhůtě jednoho (1) roku od dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

3.9. Nebude-li výslovně sjednáno něco jiného, bude Poskytovatel poskytovat služby výhradně Zadavateli. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči Poskytovateli jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy, je Zadavatel povinen takový nárok přímo uhradit, příp. nahradit Poskytovateli veškerou škodu a jinou újmu, která Poskytovateli v souvislosti s takovými nároky vznikne.

3.10. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a informací a jejich soulad s právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady anebo informace nebudou v takovémto souladu, odpovídá Zadavatel Poskytovateli za veškerou způsobenou škodu a nemajetkovou újmu. Zadavatel odpovídá rovněž za to, že předané podklady a informace jsou správné a úplné.

3.11. Zadavatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost, která je nezbytná k řádnému a včasnému poskytování smluvených služeb ze strany Poskytovatele.

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

4.1. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy z ceny dle Smlouvy nebo platbu celé ceny dle Smlouvy předem, o čemž bude Poskytovatel informovat Zadavatele před uzavřením Smlouvy. V takovém případě musí být příslušná částka připsána na účet Poskytovatele nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a včas, jedná se o prodlení na straně Zadavatele a  Poskytovatel není povinen službu dle Smlouvy poskytnout dle čl. 2.7 těchto Obchodních podmínek.

4.2. V případě plateb předem k řádně uhrazeným platbám, případně podle vystaveného platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „Zákon o DPH“), který je součástí Smlouvy, se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.V souladu s § 21 odst. 8 Zákona o DPH, v případech, kdy je Smlouva dohodnuta na dobu delší než 12 měsíců se za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního měsíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavena do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou Smlouvou a pod variabilním symbolem, který je na příslušné Smlouvě či Objednávce uveden.

4.4. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude Poskytovatelem připočtena k ceně služeb.

4.5. Doba splatnosti faktur je alespoň 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4.6. Námitky vůči vystaveným fakturám je Zadavatel povinen uplatnit vůči Poskytovateli do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele (info@effectix.com) s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat nesprávnost fakturace zaniká.

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1. Zadavatel i Poskytovatel jsou každý oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce tří měsíců. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi vypovídané smluvní straně.

5.2. V případě prodlení Zadavatele s úhradou jakékoli platby, k níž je vůči Poskytovateli ze Smlouvy povinen, s dodáním potřebných podkladů či informací nebo poskytnutím jiné součinnosti v souladu se Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami ze strany Zadavatele (zejména dle čl. 2.6 a 3.11 těchto Obchodních podmínek), nastane-li jakákoli jiná situace dle čl. 2.6 těchto Obchodních podmínek anebo poruší-li Zadavatel jinak své povinnosti dle Smlouvy či těchto Obchodních podmínek závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 7 dnů, pakliže takový důvod pro výpověď Smlouvy Zadavatel neodstraní ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy Poskytovatele. Výpovědní doba začíná běžet ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi vypovídané smluvní straně.

5.3. Kterákoli smluvní strana je dále oprávněna Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 7 dnů v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, proti druhé smluvní straně nebo v případě přijetí rozhodnutí o zrušení druhé smluvní strany anebo jejím vstupu  do likvidace. Výpovědní doba začíná běžet ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi vypovídané smluvní straně.

5.4. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo Poskytovatele na úhradu služeb poskytnutých v době trvání Smlouvy. Byla-li Smlouva ukončena Zadavatelem nebo z důvodů na straně Zadavatele, aniž by vzniklo Poskytovateli právo na úhradu ceny některých služeb dle Smlouvy, je Poskytovatel přesto oprávněn požadovat po Zadavateli alespoň náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.

5.5. Ukončením Smlouvy není dotčena platnost těch ustanovení Smlouvy, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení Smlouvy.

6. REKLAMACE

6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Poskytovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat primárně odstranění vady, příp. přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Zadavateli nenáleží, pokud Zadavatel vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například sdělením nesprávných informací nebo neposkytnutím nutné součinnosti.6.1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Poskytovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat primárně odstranění vady, příp. přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Zadavateli nenáleží, pokud Zadavatel vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například sdělením nesprávných informací nebo neposkytnutím nutné součinnosti.

6.2. Zadavatel musí uplatnit reklamaci písemně vůči Poskytovateli, a to na adresu sídla Poskytovatele, nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele (info@effectix.com). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada byla nebo při náležité péči mohla být Zadavatelem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoli z těchto lhůt právo Zadavatele namítat předmětnou vadu služeb zaniká.

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.

6.4. Zadavatel je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Zadavatele, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.

6.5. V případě výpadku v poskytování služby dle Smlouvy se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený Poskytovatelem a současně trvající po dobu delší než 24 hodin.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny v “Definici nabízených služeb” na adrese https://www.effectix.com/obchodni-podminky/ nebo jiné internetové adrese Poskytovatele. 7.1. Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny v “Definici nabízených služeb” na adrese https://www.effectix.com/obchodni-podminky/ nebo jiné internetové adrese Poskytovatele. 

7.2. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním Smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud tyto osoby budou zavázány zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu a současně pokud je to nezbytné pro plnění Smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany. Poskytovatel je dle svého uvážení oprávněn požadovat po Zadavateli uzavření samostatné dohody o zachování mlčenlivosti, o čemž bude informován před uzavřením Smlouvy. 

7.3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7.4. Zadavatel souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Poskytovatelem využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů, apod. 

7.5. Změnu Smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i forma e-mailové zprávy.

7.6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Poskytovatelem. V případě rozporů mezi obsahem Smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednost Smlouva.

7.7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

7.8. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zadavatelem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby dle Smlouvy vytvořeny zvláštní smluvní ujednání či zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.

7.9. Poskytoval je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Zadavateli nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti, a to písemně či prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Zadavateli na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě či Objednávce anebo později sdělenou Poskytovateli za trvání Smlouvy. Nesouhlasí-li Zadavatel se změnou těchto Obchodních podmínek, je v takovém případě oprávněn Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 30 dní. Výpověď musí být doručena Poskytovateli nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny Obchodních podmínek, přičemž výpovědní doba začíná běžet ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Do uplynutí výpovědní doby se použijí tyto Obchodní podmínky v nezměněném znění.

7.10. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2023 a nahrazují předchozí Obchodní podmínky.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl