Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání marketingových sdělení

Zásady pro zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním marketingových sdělení

Effectix.com s.r.o. (dále jen „Společnost“) jako správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Effectix.com s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČ: 285 12 669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147031.

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků veletržního stánku Společnosti budou zpracovávány za následujícími účely:

Zasílání marketingových sdělení – e-mailová adresa bude použita k zasílání newsletterů a dalších marketingových sdělení.

  • Právní základ: Souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme pouze e-mailovou adresu návštěvníka, kterou poskytne při použití fotobudky.

4. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do odvolání souhlasu subjektu údajů.

5. Předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje nebudou předány žádným třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu subjektu údajů, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno právními předpisy.

6. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
  • Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
  • Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR.
  • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 18 GDPR.
  • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo tyto údaje předat jinému správci.
  • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týká, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.
  • Právo odvolat souhlas – subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Kontaktní údaje

Pro uplatnění práv nebo pokud máte jakékoli otázky týkající se zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@effectix.com nebo písemně na adrese sídla společnosti.

8. Dozorový úřad

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Použitím fotobudky a zaškrtnutím příslušných políček na displeji souhlasíte se zpracováním své e-mailové adresy za účelem zasílání marketingových sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán.


Effectix.com s.r.o.

© 2024 Effectix. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl